ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ QUEEN’S 500 ml PET или щипка за BBQ Fackelman!“

 Раздел I. ОРГАНИЗАТОР
 1. Играта „СПЕЧЕЛИ QUEEN’S 500 ml PET или щипка за BBQ Fackelman!“се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 110558022, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, , наричан по-долу „Организатор“.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.
 1. Играта се организира и провежда за територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
 2. Играта е с продължителност от 00:00ч. на 01.05.2023 г. до 23:59 на 31.05.2023 г., или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в които се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да променя датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на: www.promo.queens.bg.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили 18 години.
 2. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.
 1. Играта се провежда само в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.
 2. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва, при закупуване на един продукт с търговската марка Queen’s- всички вкусове, в разфасовка от 2L PET , наричани по-долу „продукти“.
 3. При закупуване на един продукт Queen’s в разфасовка от 2L PET , участникът получава, на касата на съответния търговски обект, скреч карта, изтриването на която ще му даде някоя от следните възможности:
- Да спечели Queen’s 500 ml PET.
- Да спечели щипка за BBQ Fackelman.
- Да опита късмета си отново.
4.Продуктите участващи в Играта не са обозначени със специална маркировка. Продуктите могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа, извън горепосочения период на Играта (01.05.-31.05.2023 г.), но закупуването им извън него не дава право на участие в играта.  
 1. Получаването на скреч картата ще бъде възможно единствено в обозначените с рекламни материали на играта обекти, в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект, в който се провежда Играта.

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?
 1. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
1.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта и обозначен с рекламни материали, един продукт с търговската марка Queen’s в разфасовка от 2L  PET  и да  получи скреч карта, която да му даде някоя от следните възможност:
- Да спечели Queen’s 500 ml PET
- Да спечели щипка за BBQ
- Да опита късмета си отново.
1.2. Всеки участник следва да получи скреч карта от касите на магазина, непосредствено след покупка, съгласно условията на настоящите Официални правила. Ако скреч картата е печеливша, наградата се получава веднага от клиента на касата, срещу предоставяне на печелившата скреч карта. Спечелилият участник няма право да получи наградата си от друг обект, различен от този, в който е извършена покупката.
1.3.  Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.
1.4. Всеки потребител може да участва в Играта неограничен брой пъти, ако е изпълнил условията за участие и е закупил 1 продукт с търговската марка Queen’s 2L PET, съгласно условията на Играта.


Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД.
 1. Предоставените скреч карти от Организатора са общо за всички търговски обекти: 52 374 бр., от които 13 000 бр. са печеливши с текст: „Печелиш Queen’s 500 ml PET“, 13 000 бр. са печеливши с текст „ Печелиш щипка за BBQ Fackelman и 13 104  бр. са непечеливши с текст: „Опитай пак“.  
 2. Наградите и скреч картите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта. Наградите се получават срещу печеливша скреч карта на касите в обекта.
 3. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
 4. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА
 1. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличности на наградите.
 2. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда, както и за претърпени от участника загуби и/или вреди, вследствие на неправилно използване или съхранение на скреч картата.
 3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за получаване на награда, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
 1. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.
 2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на: www.promo. queens.bg в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VIII­­. ДРУГИ
 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на: www.promo.queens.bg
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРА:
Участниците, които участват в настоящата Игра „СПЕЧЕЛИ QUEEN’S  500 ml PET или щипка за BBQ Fackelman!“не са ограничени от възможността да участват и в, паралелно провеждащата се Игра на Queen’s „Спечели BBQ!“.
Всеки участник в Играта на Queen’s „СПЕЧЕЛИ QUEEN’S 500 ml PET или щипка за BBQ Fackelman!“,  има право да използва същата касова бележка от настоящата Игра и да я регистрира за участие и в Играта „Спечели BBQ!“, единствено ако на касовата бележка е отразена покупката на 2 бр. Queen’s 2 L PET, съгласно условията на Играта „Спечели BBQ!“   
Пълни условия за играта на Queen’s „Спечели BBQ!“ може да откриете тук: 
https://2l.queens.bg/oficialni-pravila 
 
©2023г.  | “Тимбарк България” ЕООД